• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Ljus

Lju­set är en av de van­li­gas­te sym­bo­ler­na i re­li­gi­ons­hi­sto­ri­en och nämns också of­ta i bi­beln. I GT förknip­pas or­det ljus i syn­ner­het med Gud (Ps 104:2) och kan mer el­ler mind­re tyd­ligt fun­ge­ra som guds­be­teck­ning (Ps 27:1; Jes 10:17; Jes 60:19 f.). Lju­set står också för Guds vägled­ning (Ps 43:3; 119:105; Jes 2:5) och hans liv­gi­van­de kraft (Job 25:3; 33:30). Ibland är det en sym­bol för människans liv. Slock­nan­det står då för av­ty­nan­de el­ler död (Job 21:17; 38:15; Ords 13:9).

Sym­bo­len används på lik­nan­de sätt i NT (1 Tim 6:16; 1 Joh 1:5) men får också nya krist­na be­ty­del­ser. Den tillämpas på Kristus el­ler bud­ska­pet om ho­nom (Luk 2:32; Apg 26:23), på er­fa­ren­he­ter i omvändel­sen (Ef 5:13), på de krist­nas nya and­li­ga liv (1 Thess 5:5) och på den him­mels­ka värld som väntar dem (Kol 1:12). I Jo­han­ne­se­vange­li­et, där fram­ställ­ning­en do­mi­ne­ras av mot­satspar som liv-död, san­ning-lögn och ljus-mörker, får lju­set omväxlan­de med san­ning­en, li­vet och and­ra sym­bo­ler be­teck­na Kristus och den and­li­ga värld han up­pen­ba­rar.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33