• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Makter

En grupp gre­kis­ka ord, här åter­giv­na med bl.a. ”härs­ka­re”, ”mak­ter”, ”kraf­ter”, ”tro­ner” och ”her­ravälden”, används i NT på ett ovan­ligt sätt. Bak­grun­den är sam­ti­da ju­dis­ka läror om äng­lar­na. Or­den syf­tar på ängla­furs­tar med hög rang men sam­ti­digt också på sådant som de över­va­ka­de i den syn­li­ga värl­den: him­la­krop­par, na­tu­rens ele­ment och kraf­ter, po­li­tis­ka mak­ter. Någon klar skill­nad mel­lan and­li­ga väsen och ma­te­ri­el­la kraf­ter upprätthölls nämli­gen in­te.

”Mak­ter­na” är en­ligt NT ska­pa­de av Gud, och Kristus är her­re över dem (Kol 1:16; 2:10). Of­ta fram­ställs de dock som upp­ro­ris­ka och led­da av djävu­len, som fått den syn­li­ga värl­den i sitt våld. De kan då kal­las ”den­na värl­dens mak­ter” (1 Kor 2:6-8) el­ler ”kos­mis­ka mak­ter” (Gal 4:3; Kol 2:8). Det sistnämn­da ut­tryc­ket påmin­ner sam­ti­digt om de­ras förbin­del­se med na­tur­kraf­ter och him­la­krop­par.

De on­da mak­ter­na mot­ver­kar Guds fräls­nings­plan men be­seg­ras och av­slöjas av Kristus (Kol 2:15; 1 Pet 3:22). De krist­na är därför fria från dem och bör in­te låta sig försla­vas av dem (Gal 4:9). Var­ning­en in­nebär närma­re bestämt att man in­te får känna sig bun­den av ri­tu­el­la bruk. Des­sa jämställs med äng­la­dyr­kan (Kol 2:18) därför att re­li­giös nog­grann­het med t.ex. mat, fas­ta el­ler högtids­fi­ran­de tol­kas som lyd­nad mot de ”mak­ter” som över­va­kar ting­en. En­ligt NT är det­ta av­gu­da­dyr­kan: det stri­der mot tron att Kristus är her­re över ”mak­ter­na” och mot förbu­det att dyr­ka ska­pa­de ting i Ska­pa­rens ställe (jfr Vish 13:1-9). Att ”mak­ter­na” ändå be­trak­tas som en verk­lig­het, värd viss re­spekt, framgår av 2 Pet 2:10 f.; Jud v. 8.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33