• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Medien, meder

Me­di­en var det an­ti­ka nam­net på området söder om Kaspis­ka ha­vet och an­gränsan­de trak­ter i nordvästra de­len av nu­ti­dens Iran. Områdets hu­vud­stad Ek­ba­ta­na mot­sva­rar det nu­ti­da Ha­ma­dan; den i Tob 4:1 nämn­da sta­den Ra­ges låg i närhe­ten av vår tids Te­he­ran. Me­di­en nämns i 2 Kung 17:6; 18:11 som en as­sy­risk pro­vins. Dess invåna­re, me­der­na, spe­la­de en stor­po­li­tisk roll vid slu­tet av 600-ta­let f.Kr., då de till­sam­mans med ba­by­lo­ni­er­na störta­de det as­sy­ris­ka väldet. De­ras sis­te kung, Asty­a­ges (Till Dan C:1), be­seg­ra­des vid 500-ta­lets mitt av per­ser­kung­en Ky­ros, och det me­dis­ka ri­ket införli­va­des med det per­sis­ka. Me­di­en och Per­si­en nämns i bi­beln si­da vid si­da som dess kärnländer (Est 1:3; Dan 8:3, ”två horn”). Fast per­ser­na i verk­lig­he­ten var det do­mi­ne­ran­de fol­ket hålls de in­te tyd­ligt isär från me­der­na (Dan 5:31). Ju­dits bok låter me­der­na upp­träda i ett av berätta­ren fritt ge­stal­tat hi­sto­riskt sam­man­hang (1:1; 16:10). I 1 Mack 14:1 speglas verk­li­ga föränd­ring­ar på 100-ta­let f.Kr., då part­her­fol­ket införli­va­de Me­di­en med sitt välde, som förblev självständigt även un­der ro­mersk tid. NT nämner me­der­na i en uppräkning av sam­ti­dens folk (Apg 2:9).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33