• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Menighet

Det hebre­is­ka ord (edá) som van­li­gen åter­ges med ”me­nig­het” är en spe­ci­al­term. Med un­dan­tag för några få fall be­teck­nar det Is­ra­els folk, be­trak­tat som re­li­giös och rättsvårdan­de en­het. Det används med förkärlek in­om det s.k. präster­li­ga tra­di­tions­skik­tet i Mo­seböcker­na. Till sin använd­ning och in­nebörd påmin­ner det om ”försam­ling” (qahál). De båda or­den kan sättas sam­man till ut­tryck som ”den försam­la­de me­nig­he­ten” (2 Mos 12:6; 4 Mos 14:5). Or­det me­nig­het används of­ta när fol­ket utövar domsrätt el­ler be­vitt­nar le­ga­la hand­ling­ar (3 Mos 24:14; 4 Mos 35:12; Jos 20:6), ibland med av­se­en­de på lo­ka­la förhållan­den (Ords 5:14). När en grupp av trot­si­ga upp­rorsmän kal­las me­nig­het (4 Mos 16:5, 16, 40; 27:3) skall ord­va­let be­to­na att de gjort an­språk på den rik­ti­ga me­nig­he­tens rättig­he­ter och auk­to­ri­tet.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33