• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Mesopotamien

En rent geo­gra­fisk term för området kring flo­der­na Eufrat och Ti­g­ris, ut­an klart de­fi­ni­e­ra­de gränser. Det mot­sva­rar i dag de­lar av Irak, Sy­ri­en och Tur­ki­et. Nam­net, som är gre­kiskt och be­ty­der ”lan­det mel­lan flo­der­na”, före­kom­mer i Ju­dit (2:24; 5:7 f.; 8:26) och Apg (2:9; 7:2).

Ge­nom he­la den bib­lis­ka histo­ri­en ha­de Is­ra­els folk täta kon­tak­ter av både fred­lig och kri­gisk art med Meso­po­ta­mi­en och de ri­ken som ha­de mak­ten där: de as­sy­ris­ka, ba­by­lo­nis­ka och per­sis­ka välde­na.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33