• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Midjan, midjaniter

Mid­ja­ni­ter­na upp­träder i bib­lis­ka berättel­ser på fle­ra oli­ka skåde­plat­ser, bl.a. i is­ra­e­li­ter­nas syd­li­ga gränstrak­ter. De skild­ras både som re­san­de köpmän (1 Mos 37:28) och som kri­gis­ka ka­mel­ryt­ta­re (Dom 6:5). Man bru­kar an­ta att de var no­ma­der, men en­ligt 4 Mos 31:10 bod­de de också i städer. Plat­ser öster om Aka­ba­vi­ken har en­ligt an­ti­ka upp­gif­ter bu­rit namn som er­in­rar om Mid­jan. Ar­ke­o­lo­gis­ka fynd i det­ta område vitt­nar om hög or­ga­ni­sa­tions­nivå och vid­sträck­ta han­delsförbin­del­ser. Tro­li­gen var det mid­ja­ni­ter­nas kärn­land, från vil­ket de sökt sig åt oli­ka håll på krigståg, be­tesvand­ring­ar och han­dels­re­sor.

Mid­ja­ni­ter­na upp­fat­ta­des som be­släkta­de med is­ra­e­li­ter­na och förbands i det sam­man­hang­et också med ett an­nat grann­folk, is­mae­li­ter­na (jfr 1 Mos 37:25-28, 36). De båda fol­kens anfäder, Mid­jan och Is­mael, var en­ligt 1 Mos 25:2, 12 söner till Ab­ra­ham med hans bi­hust­rur. Mid­ja­ni­ter­na sätts dess­utom i nära förbin­del­se med Mo­se, vars hust­ru en­ligt 2 Mos 2:16-22 var dot­ter till en mid­ja­ni­tisk präst. Trots det­ta skild­ras de of­tast i dålig da­ger. En­ligt 4 Mos förled­de de is­ra­e­li­ter­na till av­gu­da­dyr­kan, vil­ket be­straf­fa­des med ett grymt utrot­nings­krig (kap. 25; 31). De förknip­pas här med mo­a­bi­ter­na (jfr 1 Mos 36:35) och med Bi­leam, som lej­des av Mo­abs kung för att förban­na Is­ra­el (22:7; 31:8). I Dom 6-8 plågar de is­ra­e­li­ter­na med härj­ningståg men be­seg­ras i grund. Den­na berättel­se anförs fle­ra gång­er som ex­em­pel på Her­rens be­fri­an­de stor­verk (Ps 83:10; Jes 9:4; 10:26).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33