• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Mispa

Det hebre­is­ka or­det be­ty­der ”vaktställe”, ”ut­sikts­punkt” och används som ort­namn om fle­ra plat­ser. Den mest kända av dem låg på Ben­ja­mins område (jfr Jos 18:21, 26), tro­li­gen 12 km norr om Je­ru­sa­lem, där man har fun­nit befäst­ning­ar från Is­ra­els kun­ga­tid (jfr 1 Kung 15:22). Sta­den ingick alltså i Ju­da ri­kes gränsförsvar mot Nord­ri­ket. Ef­ter Je­ru­sa­lems förstöring var det­ta Mis­pa säte för den av ba­by­lo­ni­er­na godkända ad­mi­nist­ra­tio­nen (2 Kung 25:23; Jer 40-41), se­na­re för per­sis­ka ståthålla­re (Neh 3:7). En­ligt tra­di­tio­nen ha­de det re­dan i äld­re tid fun­ge­rat som en gudstjänst- och mötes­plats, där fol­ket fat­ta­de vik­ti­ga be­slut (Dom 20-21), Samu­el ski­pa­de rätt (1 Sam 7:5-16) och Saul utsågs till kung (1 Sam 10:17-27).

Ett an­nat Mis­pa, som låg i Gi­le­ad, nämns i Dom 10:17; 11:11, 29, 34 (jfr också 1 Mack 3:46) och av­ses kanske också i 1 Mos 31:49. And­ra ställen med sam­ma namn förläggs till fo­ten av Her­mon (Jos 11:3), till Låglan­det (Jos 15:38) och till Mo­ab (1 Sam 22:3).

Vil­ken av de uppräkna­de plat­ser­na som av­ses är ibland osäkert (t.ex. Hos 5:1).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33