• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Molok

Nam­net är tro­li­gen av­lett från ett ord för ”kung”, på hebre­is­ka mélek, vil­ket var en van­lig guds­be­teck­ning både i Is­ra­el (Ps 145:1; Jes 6:5) och bland grann­fol­ken (Am 5:26). Guds­nam­net Mil­kom har san­no­likt sam­ma bak­grund.

Mo­lok förbinds i bi­beln framför allt med bar­nof­fer. Namn­for­men mot­sva­rar Sep­tu­a­gin­tas text. I den hebre­is­ka stan­dard­tex­ten står Mo­lek, en nedsättan­de förvräng­ning som kom­bi­ne­rar nam­nets kon­so­nan­ter med vo­ka­ler­na för or­det bóshet, ”skam” (Baal). Man an­tar van­li­gen att Mo­lok var nam­net på den gud man off­ra­de till, så som bi­bel­tex­ter­na närmast ger vid han­den. En­ligt som­li­ga fors­ka­re var det en be­teck­ning för själva off­ret. Ett lik­nan­de ut­tryck före­kom hos kart­ha­ger­na, som var nära be­släkta­de med Is­ra­els gran­nar fe­niki­er­na och som en­ligt ot­ve­ty­di­ga ar­ke­o­lo­gis­ka fynd prak­ti­se­ra­de of­fer av barn. Se­den tycks ge­nom fe­niki­er­nas förmed­ling ha trängt in bland is­ra­e­li­ter­na men fördöms strängt i bi­beln (3 Mos 20:2-5; Jer 32:35; Hes 16:20).

I fle­ra tex­ter används ett ut­tryck som här översätts med ”off­ra på bålet” (5 Mos 18:10; 2 Kung 16:3; Hes 20:31). Tolk­ning­en att bar­nen brändes upp är den ve­der­tag­na, fast som­li­ga fors­ka­re har an­ta­git att de ba­ra sym­bo­liskt vig­des åt gu­den un­der något slags eld­ce­re­mo­ni. Vi­da­re nämns i sam­ma slags tex­ter en of­fer­plats vars namn, To­fet, kan tol­kas som ”eldstad, ugn” (2 Kung 23:10; Jer 7:31). Den låg i Hin­nom­da­len strax söder om Je­ru­sa­lem. Fa­san för de ogärning­ar som begåtts där och för de straff som Je­re­mia förut­sa­de (19:6-13) led­de till att en om­form­ning av da­lens namn, ”Ge­hen­na”, så småning­om kom att be­teck­na de on­das straffort ef­ter döden (Hel­ve­tet).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33