• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Nasaret

Sta­den Na­sa­ret, ett par mil sydväst om Gen­ne­sa­retsjön, nämns upp­re­pa­de gång­er i NT som Je­su hem­ort un­der uppväxt­ti­den. Där översätt­ning­en säger ”från Na­sa­ret” använder grund­tex­ten of­ta ett ad­jek­tiv, na­zo­rai´os el­ler na­za­renós ”na­so­re­isk” el­ler ”na­sa­re­isk”; åter­giv­ning­en ”na­saré” har valts i Matt 2:23; Apg 3:6; 4:10; 26:9, där det är fråga om Je­sus, och i Apg 24:5, där or­det används om de krist­na (”na­sa­re­er­nas sekt”). Dess­utom har en­ligt forn­kyrk­li­ga upp­gif­ter ju­de­krist­na sam­fund be­teck­nats på sam­ma sätt, och även re­li­giösa grup­per som ex­i­ste­rat före kris­ten­do­mens upp­komst. I de sistnämn­da fal­len syf­tar or­det säker­li­gen in­te på Na­sa­ret ut­an har bil­dats av snar­li­ka hebre­is­ka ord som hör sam­man med ju­dis­ka ide­al el­ler mes­si­asförvänt­ning­ar. Des­sa ut­tryck har i ef­ter­hand kom­bi­ne­rats med nam­net på Je­su barn­doms­stad; jfr not till Matt 2:23.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33