• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Nasir

Det hebre­is­ka or­det nasír be­ty­der ”av­skild, hel­gad”. I äld­re tra­di­tion användes det om människor som vigts åt Gud för he­la li­vet och fyllts med gu­dom­lig kraft. Det tyd­li­gas­te ex­emp­let på det­ta är Simson (Dom 13:2-7). Berättel­sen om Samu­el (1 Sam 1:11) är av sam­ma art, fast or­det na­sir in­te före­kom­mer där (det används i den hebre­is­ka tex­ten till Syr 46:13). I NT skild­ras Jo­han­nes döpa­rens födel­se på mot­sva­ran­de sätt (Luk 1:13-17). Till des­sa ge­stal­ters särställ­ning hörde att de in­te fick dric­ka vin; jfr Am 2:11 f. Ett ytt­re känne­tec­ken var att de lät håret växa fritt. I Dom 16:17 sägs en över­na­tur­lig kraft va­ra di­rekt knu­ten till det långa håret.

De­tal­je­ra­de lag­bestämmel­ser om na­si­rer­na åter­finns i 4 Mos 6:1-21, som räknas till Mo­seböcker­nas s.k. präster­li­ga tra­di­tions­skikt. Där krävs, föru­tom att de skall av­stå från vin och låta håret växa fritt, att de skall und­vi­ka kul­tisk oren­het ge­nom döda krop­par, och det­ta med sam­ma sträng­het som överste­prästen (3 Mos 21:10 f.). Vi­da­re framgår att en ny ord­ning nu har vux­it fram: man kan bli na­sir för en be­gränsad tid och på eget ini­ti­a­tiv ge­nom att avlägga ett löfte. Tex­ten före­skri­ver också vil­ka of­fer som skall frambäras vid den ut­lo­va­de ti­dens utgång, då det ut­vux­na håret klipps, och hur en na­sir skall göra om han råkat i kul­tisk oren­het och däri­ge­nom bru­tit sitt löfte.

Ut­om­bib­lis­ka källor vi­sar att na­sirlöften med ti­den blev ett van­ligt in­slag i from­hets­li­vet. De fun­ge­ra­de of­ta som tack­sam­hets­of­fer. Löftes­ti­den ut­gjor­de van­li­gen 30 da­gar. Det ansågs som en god gärning att hjälpa na­si­rer med kost­na­den för de­ras of­fer. Spår av des­sa sedvänjor finns i 1 Mack 3:49-51; Apg 18:18; 21:23-26.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33