• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Nebo

En av de vik­ti­gas­te ba­by­lo­nis­ka gu­dar­na, son till över­gu­den Mar­duk, som också kal­la­des Bel (Baal). For­men Ne­bo (Jes 46:1) är hebre­isk och mot­sva­rar ac­ka­dis­kans Na­bu. Guds­nam­net ingår i fle­ra ba­by­lo­nis­ka egen­namn, t.ex. Ne­bu­kad­nes­sar.

Ne­bo är också nam­net på ett berg i Ava­rim­mas­si­vet öster om Döda ha­vets nord­li­gas­te del, en­ligt 5 Mos 34 plat­sen för Mo­ses död. Ru­i­ner av krist­na kyr­kor från 300-ta­let och framåt vitt­nar om den tra­di­tion som har iden­ti­fi­e­rat plat­sen. I fle­ra tex­ter syf­tar nam­net på en stad (4 Mos 32:3; 1 Krön 5:8), tro­ligt­vis belägen i låglan­det vid ber­get Ne­bos fot. Det­ta område erövra­des en­ligt 4 Mos 21:21-35 av is­ra­e­li­ter­na men blev se­na­re mo­a­bi­tiskt (jfr Jer 48:1, 22). En mo­a­bi­tisk in­skrift nämner sta­den och säger att den ta­gits från Is­ra­el. Det är ovisst om ber­gets och sta­dens namn har något ur­sprung­ligt sam­band med guds­nam­net.

”Männen från Ne­bo” i Esr 2:29; 10:43; Neh 7:33 kom tro­li­gen från en an­nan stad, som bör ha le­gat i Ju­deen.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33