• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Negev

Trak­ter­na söder om Ju­da bergs­bygd, där det od­la­de lan­det grad­vis övergår i öken. Nam­net be­tyd­de tro­li­gen från början ”det tor­ra (lan­det)” (jfr Ps 126:4) men gavs se­dan in­nebörden ”lan­det i söder”. Bi­belns Ne­gev var otyd­ligt av­gränsat. I förs­ta hand be­teck­nar nam­net en be­byggd re­gi­on väster om Döda ha­vets södra del, några mil söder om Hebron. Be­er She­va, som i en rad tex­ter re­pre­sen­te­rar det is­ra­e­li­tis­ka lan­dets syd­gräns, låg i den­na trakt, li­kaså Arad, som is­ra­e­li­ter­na en­ligt 4 Mos 21:1-3 ti­digt tog från ka­naa­ne­er­na. Det­ta Ne­gev räkna­des som en av de tre hu­vud­de­lar­na i Ju­das stams område (jfr Bergs­byg­den; Låglan­det).

Ibland har nam­net en vi­da­re syft­ning och in­ne­fat­tar an­gränsan­de öken­områden, där oli­ka no­mad­stam­mar höll till (1 Sam 30:14). Bland des­sa stam­mar märks ke­ni­ter­na, som var nära förbund­na med is­ra­e­li­ter­na, och ama­le­ki­ter­na, som var de­ras arv­fi­en­der (1 Sam 15:6; 27:10). Som fi­ent­ligt öken­land blir Ne­gev i Jes 30:6 en sym­bol för ho­tan­de fa­ra och skräck.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33