• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Nubien, nubier

Nu­bi­en har se­dan ro­mersk tid va­rit ett av de tra­di­tio­nel­la nam­nen på det område som i GT kal­las Kush. Fast nam­nets syft­ning nu som då är vag, mot­sva­rar nu­ti­dens Nu­bi­en del­vis sam­ma re­gi­on. Före­lig­gan­de översätt­ning använder därför på några ställen be­teck­ning­ar­na nu­bi­er och nu­bisk för per­so­ner och ting som kom däri­från (t.ex. 2 Sam 18:21-32; Job 28:19). I po­li­tis­ka sam­man­hang, som gäller land, folk och krigs­makt, behålls dock grund­tex­tens ut­tryck: Kush, kus­hi­ter, kus­hi­tisk.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33