• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Nymånad, nymånadsdag, nymånadsfest

Vid månens nytänd­ning, som i den bib­lis­ka ka­len­dern in­led­de en ny månad, hölls i det gam­la Is­ra­el en re­li­giös högtid med fe­stof­fer (4 Mos 28:11-15; Hes 45:17; 46:6 f.). Det framgår av Am 8:5 att nymånads­da­gen också var vi­lo­dag (jfr Hes 46:1), av 1 Sam 20:27 att fes­ten kun­de ut­sträckas till följan­de dag. Sab­ba­ten, nymånads­da­gen och de årli­ga högti­der­na nämns of­ta till­sam­mans som hu­vud­in­slag i den re­li­giösa fest­ka­len­dern (t.ex. 1 Krön 23:31; Jes 1:13).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33