• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Oandlig

Or­det ”oand­lig” (1 Kor 2:14; Jak 3:15) mot­sva­rar gre­kis­kans psychikós. Det används om människor som har fy­siskt liv (1 Kor 15:44, 46), dvs. ett na­tur­ligt med­ve­tan­de och bi­o­lo­gis­ka funk­tio­ner, men ing­et and­ligt liv i NT:s me­ning. De är in­te omvända och har in­te fått Guds an­de (Jud v. 19). Or­det psyché har här in­te så myc­ket med själs­li­vet att göra ut­an mot­sva­rar sna­ra­re hebre­is­kans néfesh (Själ). Det gre­kis­ka ad­jek­ti­vet har alltså, trots lik­he­ten med lånor­det ”psy­kisk”, i NT un­gefär sam­ma be­ty­del­se som ”jor­disk”, ”ani­ma­lisk” el­ler ”kötts­lig”.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33