• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Olivberget

Nam­net ”Oliv­ber­get” be­ty­der närma­re bestämt ”oliv­trädens berg” och syf­tar på nu till störs­ta de­len försvun­na trädod­ling­ar. Det har ge­nom ti­der­na be­teck­nat större el­ler mind­re de­lar av den bergs­rygg som höjer sig över Kid­ron­da­len öster om Je­ru­sa­lems stadskärna (2 Sam 15:23, 30; jfr Joh 18:1). I Apg 1:12 före­kom­mer for­men ”Olivgårds­ber­get”; nam­net kan läsas på båda sätten i grund­tex­ten till Luk 19:29; 21:37.

Ber­get nämns i NT med ett un­dan­tag (Joh 8:1) ba­ra i sam­band med Je­su sista da­gar på jor­den och hans him­melsfärd. Dess helgd för de krist­na hör främst sam­man med det­ta. Men det har också spe­lat en väsent­lig roll i ju­dis­ka föreställ­ning­ar, utgåen­de från Sak 14:4, om Guds fram­trädan­de vid värl­dens slut.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33