• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Omvändelse, omvända sig, vända om

Omvändel­sen, den akt i vil­ken en människa söker sig till Gud för att återföre­nas med ho­nom, spe­lar stor roll i bib­lisk re­li­gi­o­si­tet. I GT anges of­ta som bak­grund att fol­ket har över­gett Her­rens lag, t.ex. ge­nom av­fall till främman­de gu­dar. Människans före­sats att bätt­ra sig i fram­ti­den är ett vik­tigt in­slag i omvändel­sen, sam­ti­digt som tex­ter­na be­to­nar Guds vil­ja att förlåta (5 Mos 30:1-10; Jer 3:22; Hes 33:11; Syr 17:24-26). He­la ak­ten be­skrivs of­ta med det van­li­ga hebre­is­ka or­det för ”vända om” el­ler ”änd­ra färd­rikt­ning” (shuv, varav sub­stan­ti­vet tes­huvá, en term för omvändel­se som in­te används så i GT men som spe­lar stor roll i rab­binsk ju­den­dom). Därmed an­tyds en kon­kret bild: människan skall återvända till Gud på sam­ma sätt som ett barn söker sig hemåt el­ler en vil­segång­en vand­ra­re slår in på rätta vägen.

En­ligt evan­ge­li­er­na var ma­ning­en till omvändel­se en hu­vud­punkt i Je­su förkun­nel­se; se Matt 4:17 med par. Det gre­kis­ka ord som NT använder om den­na sak (metáno­ia) be­ty­der ”sin­nesänd­ring” el­ler ”ång­er”, men dess ful­la in­nebörd bestäms av hebre­is­kans me­ra kon­kre­ta och ra­di­ka­la språkbruk. Hu­vud­tan­ken är även i NT att den avfälli­ga människan skall återvända till Gud; se t.ex. Luk 15.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33