• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Otrohet, otrogen, hora

Städer och folk upp­träder i åtskil­li­ga bi­bel­tex­ter per­so­ni­fi­e­ra­de som kvin­nor (jfr ut­tryck som ”mo­der Svea” hos oss). Je­ru­sa­lem kan t.ex. be­skri­vas som en vac­ker ung flic­ka (”dot­ter”) el­ler en drott­ning när fred råder men som en änka när sta­den skövlats (Jer 6:2; Klag 1:1; Sef 3:14; Sak 2:10). Un­der­ly­dan­de städer, bundsförvan­ter och grann­folk upp­träder som sta­dens dött­rar, vänner och and­ra närståen­de. Främman­de städer kan kal­las skökor och de­ras eko­no­mis­ka och po­li­tis­ka förbin­del­ser otukt el­ler ho­ran­de (Jes 23:17; Nah 3:4). Sådan kri­tik kan rik­tas också mot is­ra­e­li­ter­nas städer, Sa­ma­ria (Mik 1:7) och själva Je­ru­sa­lem (Jes 1:21). Men i des­sa fall får bild­språket en spe­ci­ell färg av att re­la­tio­nen mel­lan Gud och hans folk tänks som ett kärleksförhållan­de. Han är Is­ra­els äkta man, och om fol­ket till­ber någon an­nan gud är det otro­get och bry­ter sitt äkten­skap. Hebre­is­ka ord för förbju­den sex­u­a­li­tet, otro­het el­ler ho­ran­de (zenuním, zenút), lik­som mot­sva­ran­de verb, används därför re­gelmässigt om re­li­giöst av­fall från Her­ren. Det är möjligt att ut­tryckssättet ibland har en av­sikt­lig fler­ty­dig­het, så att det på en gång av­ser av­gu­da­dyr­kan och otukt i bok­stav­lig me­ning, kanske i form av or­gi­as­tisk frukt­bar­hetskult (4 Mos 25:1; 2 Kung 9:22).

För hebre­is­kans bild­li­ga ut­tryck används i den­na översätt­ning bl.a. for­mu­le­ring­ar som ”li­der­lig av­gu­da­dyr­kan” (2 Mos 34:15), ”otro­het” el­ler ”trolöshet” (4 Mos 14:33; 15:39), ”va­ra otro­gen” (3 Mos 17:7; 20:5; 1 Krön 5:25). Ibland ger ver­bet ”ho­ra” och be­släkta­de ord den bästa föreställ­ning­en om grund­tex­tens upprörda och starkt nedsättan­de ton­fall. Såda­na ut­tryck har därför använts i tex­ter som t.ex. Jer 2-3; Hes 16; 23; Hos 1-2.

Ett be­släktat bild­språk används i NT om av­vi­ka­re från den ge­men­sam­ma krist­na läran (Upp 2:14, 20-23) och framför allt om ”den sto­ra skökan” Ba­by­lon i be­ty­del­sen det guds­fi­ent­li­ga Rom (Upp 17-18). Bil­den av en brud tillämpas po­si­tivt på de tro­en­de i de­ras förhållan­de till Kristus (2 Kor 11:2; Ef 5:25-32; Upp 19:7-9; 21:2, 9).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33