• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Patriark

”Pat­ri­ar­ker­na” är i bib­lis­ka sam­man­hang en tra­di­tio­nell be­teck­ning för det is­ra­e­li­tis­ka fol­kets älds­ta anfäder en­ligt 1 Mos: Ab­ra­ham, Isak och Ja­kob. Or­det kom­mer av gre­kis­kans patriárches, ”fa­mil­jeöver­hu­vud”, ”stam­fa­der”. Det används i förkla­ring­ar till den­na översätt­ning men in­te i själva bi­bel­tex­ten. Där ta­las ibland på likar­tat sätt om fäder­na, dock med en vi­da­re syft­ning som t.ex. kan in­be­gri­pa Ja­kobs söner.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33