• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Peshitta

Or­det har oviss in­nebörd, möjli­gen ”den enk­la ver­sio­nen”. Det används som namn på de sy­ris­ka kyr­kor­nas of­fi­ci­el­la bi­belöversätt­ning. Den­na har tro­li­gen vux­it fram un­der 100-200-ta­len e.Kr., men man vet in­te myc­ket om dess till­komst­histo­ria. Översätt­ning­ens ly­del­se är i GT på en del ställen påver­kad av tar­gu­mer­na, på and­ra av Sep­tu­a­gin­ta, men i hu­vud­sak åter­ger den självständigt en hebre­isk förla­ga som of­ta skil­jer sig från MT. Peshit­ta är följakt­li­gen använd­bar för den gam­mal­tes­ta­ment­li­ga text­kri­ti­ken.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33