• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Plan

I GT, särskilt dess po­e­tis­ka och pro­fe­tis­ka skrif­ter, ut­trycks tan­kar om Guds förmåga att sty­ra händel­ser­na i värl­den en­ligt si­na vi­sa av­sik­ter (Ps 40:6; 92:6; Jes 46:10 f.), som är svårförståeli­ga för människor (Jes 55:8 f.) men kan up­pen­ba­ras för pro­fe­ter­na (Am 3:7; 4:13). På fle­ra ställen i Je­sa­ja­bo­ken (14:24-27; 19:12; 23:8 f.) finns särskilt preg­nan­ta ut­ta­lan­den om Her­rens be­slut. I apo­ka­lyp­ti­ken ut­veck­las des­sa tan­kar till läror om en fördold sam­manhäng­an­de plan för he­la världsförlop­pet (Hem­lig­het). NT tillämpar dem i den krist­na läran om fräls­ning­en. Re­dan före värl­dens början har Gud fat­tat be­slu­tet att frälsa dem som tror och ut­for­mat en plan för värl­dens rädd­ning. Dess in­nehåll är hans hem­lig­het men har up­pen­ba­rats för de krist­na. En­ligt Ef 3:2-11 har Pa­u­lus en särskilt djup in­sikt i den. Guds plan sätts särskilt i förbin­del­se med Kristi fram­trädan­de och död (t.ex. Apg 2:23; jfr 1 Kor 2:7 f.), spri­dan­det och mot­ta­gan­det av bud­ska­pet om ho­nom samt värl­dens sista tid. I pla­nen förut­ses också vil­ka människor som skall kun­na räddas: ”de ut­val­da” (1 Pet 1:2). I det av­se­en­det förverk­li­gas den när Gud ger des­sa människor tro och uthållig­het på de­ras väg mot den slut­li­ga rädd­ning­en (Rom 8:28-30; 1 Tim 1:4).

Ett av de gre­kis­ka ord som används i des­sa sam­man­hang (oi­ko­nomía) har att göra med hushåll och förvalt­ning. Därmed an­tyds att Gud pla­ne­rar värl­dens fräls­ning lik­som en hus­far sköter sin fa­miljs ang­elägen­he­ter. Bil­den tillämpas också på Pa­u­lus: i sin tjänst som förkun­na­re förval­tar han Guds nåd och del­tar i Guds hushåll­ning.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33