• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Port

Forn­ti­dens större städer om­gavs av mu­rar el­ler val­lar. Muröpp­ning­ar­na var sy­ste­mets sva­gas­te punk­ter. De befästes därför med ut­bygg­na­der, som ha­de bomförsed­da dörrar både in mot sta­den och mot ut­si­dan och som däre­mel­lan var in­red­da med kam­rar på ömse si­dor om pas­sa­gen. Håll­fast­he­ten öka­des med flan­ke­ran­de torn.

Port­bygg­na­der­na in­rym­de lo­ge­ment och förråd för vaktsol­da­ter­na men fick också en mångsidig ci­vil använd­ning. I dem el­ler på öpp­na plat­ser in­till dem hölls be­slu­tan­de möten och dom­stolsförhand­ling­ar, be­straff­ning­ar verkställ­des, affärer gjor­des upp, man råka­des och sam­ta­la­de. Ut­tryc­ken ”vid por­ten” och ”i por­ten” kan därför i sak syf­ta på sta­dens råd el­ler dom­stol (Rut 4:11; Ords 31:23), lik­som ”Kung­li­ga por­ten” i Es­ters bok in­te ba­ra be­teck­nar en bygg­nad (4:2, 6) ut­an också rikskans­li­et el­ler hovförvalt­ning­en (2:19; 3:2 f.).

Ef­tersom por­tar­na ha­de så stor be­ty­del­se blev de också sym­bo­ler för he­la sta­den (Jes 14:31). På många ställen be­ty­der grund­tex­tens ”port” rätt och slätt ”stad” och översätts då med det or­det (så t.ex. 5 Mos 12:12, 18). I and­ra tex­ter används por­tar­na som en åskådlig bild för sta­dens till­stånd: för makt och välgång om de är i gott skick (Jes 60:18), för ne­der­lag om de är upp­brut­na el­ler ner­brända (Jer 14:2). Ett bild­ligt ut­tryck för döden är att man ham­nar in­om döds­ri­kets por­tar (t.ex. Jes 38:10). Stället dit de döda kom­mer är då tänkt som en befäst stad, omöjlig att be­tvinga (jfr Matt 16:18).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33