• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Proselyt

En per­son som av födseln är ic­ke-ju­de men som fullständigt övergått till ju­den­do­men kal­las med ett gre­kiskt ord pro­se­lyt, dvs. ”en som an­slu­tit sig”. Or­det används i Tob 1:8 om såda­na per­so­ner som i GT kal­las in­vand­ra­re. En re­gelrätt övergång till ju­den­do­men be­skrivs i berättel­sen om Ju­dit, dock ut­an att or­det pro­se­lyt före­kom­mer (14:10). En­ligt Matt 23:15 försökte man på Je­su tid ak­tivt värva pro­se­ly­ter, i mot­sats till se­na­re och nu­ti­da ju­diskt bruk. Omvärl­dens in­tres­se för ju­den­do­men var i var­je fall stort un­der den­na tid, och up­pen­bar­li­gen an­slöt sig många på eget ini­ti­a­tiv. Själva övergångs­pro­ce­du­ren om­fat­ta­de en­ligt rab­binsk tra­di­tion of­fer, ett slags dop samt för männens vid­kom­man­de omskärel­se. För pro­se­ly­ten gäll­de däref­ter sam­ma plik­ter och rättig­he­ter som för födda ju­dar. Per­so­ner som sym­pa­ti­se­ra­de med ju­den­do­men men av­stod från en fullständig övergång kal­la­des i ny­tes­ta­ment­lig tid gud­fruk­ti­ga. De båda grup­per­na hålls in­te all­tid isär i NT (Apg 13:43).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33