• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Prov, pröva, prövning, fresta, frestare, frestelse

Tan­ken att Gud prövar människor­na el­ler sätter dem på prov före­kom­mer of­ta i GT (1 Mos 22:1; 2 Mos 16:4; 5 Mos 8:2; 13:3; Dom 2:22; Ps 66:10). Han un­dersöker de­ras tro­het och vil­ja att hålla sig till ho­nom. Ord som be­teck­nar loc­kel­ser el­ler begär kan någon gång upp­träda i såda­na sam­man­hang (5 Mos 7:25; Jos 6:18; jfr Dom 2:22; 3:1, 4), men of­ta­re sägs Gud pröva ge­nom li­dan­den. Berättel­sen om Job åskådliggör det­ta med särskild tyd­lig­het. Den ger också ex­em­pel på att en över­na­tur­lig makt verkställer prövning­en med Guds till­stånd.

I NT upp­träder djävu­len som en självständig fi­en­de till både Gud och människor­na. När han söker loc­ka någon bort från den rätta vägen kal­las han också fres­ta­ren (Matt 4:3; 1 Thess 3:5). Det bakom­lig­gan­de gre­kis­ka ver­bet (peiráze­in) har att göra med prov och prövning men kan användas även om förle­dan­de loc­kel­ser. Or­det är alltså dub­bel­ty­digt; jfr Jak 1, där grund­tex­ten har sam­ma ord­stam i v. 2, 13 och 14. Prövning­ar ge­nom li­dan­den är dock i NT lik­som i GT det större pro­ble­met. Det till­spetsas av över­ty­gel­sen att de from­ma un­der värl­dens sista tid kom­mer att utsättas för svårig­he­ter ut­an mot­styc­ke; se t.ex. Matt 24:21 f. med par. Sam­ti­digt vidhålls den gam­mal­tes­ta­ment­li­ga tron på Guds över­gri­pan­de makt: den On­de måste till sist tjäna Guds syf­ten. Prövning­ens utgång lig­ger i Guds hand (1 Kor 10:13), och böner om att kun­na uthärda den el­ler be­fri­as från den kan rik­tas till Gud (Matt 6:13 med par.; Her­rens bön).

En­ligt bib­liskt språkbruk kan också människor pröva el­ler ut­ma­na Gud, dvs. sätta hans tåla­mod på prov ge­nom lättsin­ne och otro el­ler ge­nom att begära det orim­li­ga av ho­nom (2 Mos 17:2, 7; 5 Mos 6:16; Matt 4:7; Apg 15:10). Or­det peiráze­in används på ett var­dag­li­ga­re sätt i de berättel­ser där Je­su motstånda­re prövar hans skarp­sin­ne el­ler hans förmåga att und­vi­ka fall­gro­par (t.ex. Matt 19:3; 22:18).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33