• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Ptolemeer, ptolemeisk

Med­lem­mar av en furs­teätt i Egyp­ten un­der hel­le­nis­tisk tid, den pto­le­me­is­ka dy­nastin. Stam­fa­dern var en av Alex­an­der den sto­res ge­ne­ra­ler, som ef­ter den­nes död 323 f.Kr. över­tog mak­ten i Egyp­ten och an­tog kun­ga­ti­teln år 305. Hans namn Pto­le­mai­os bars också av al­la hans man­li­ga ef­ter­träda­re. Pa­les­ti­na tillhörde un­der he­la 200-ta­let Egyp­tens pto­le­me­is­ka välde men över­togs år 198 av det se­leu­ki­dis­ka grann­ri­ket. Trots yt­ter­li­ga­re ne­der­lag fort­lev­de den pto­le­me­is­ka dy­nastin orub­bad un­der 100-ta­let och du­ka­de un­der för ro­mar­na först 31 f.Kr. Följan­de med­lem­mar av ätten nämns di­rekt el­ler in­di­rekt i bi­beln:

Pto­le­mai­os I So­ter (323-282 f.Kr., ”kung­en i söder”, Dan 11:5); Pto­le­mai­os II Fi­la­del­fos (282-246, med dot­tern Bere­ni­ke, Dan 11:6); Pto­le­mai­os III Eu­er­ge­tes (246-222, ”en ef­ter­träda­re”, Dan 11:7); Pto­le­mai­os V Epi­fa­nes (204-180, ”motstånda­ren”, Dan 11:17); Pto­le­mai­os VI Filo­me­tor (180-145, 1 Mack 1:18; 10:51-11:18; 2 Mack 1:10; 9:29); Pto­le­mai­os VI­II Eu­er­ge­tes (145-116, 1 Mack 15:16; Syr före­tal); Pto­le­mai­os IX So­ter (116-107, Est Gr F:11).

Pto­le­mai­os IV Fi­lo­pa­tor (222-204) uppmärk­sam­mas in­te i bi­beln. Pto­le­mai­os VII Ne­os Fi­lo­pa­tor re­ge­ra­de ba­ra en kort tid år 145 och ute­sluts ibland ur re­gentläng­den; de följan­de re­gen­ter­na får då lägre ord­nings­tal. Vil­ken kung som nämns i Est Gr är in­te fullt säkert; även se­na­re med­lem­mar av dy­nastin kan kom­ma i fråga.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33