• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Qumran

Plats vid Döda ha­vets nordvästra strand där man se­dan 1947 har fun­nit ett stort an­tal skrift­rul­lar från pe­ri­o­den kring vår ti­deräknings början. Do­ku­men­ten härrör med all san­no­lik­het från ju­dis­ka from­ma som tillhörde es­se­er­nas par­ti. Den­na rikt­ning var ti­di­ga­re känd bl.a. ge­nom ju­dis­ka förfat­ta­re, men bland fyn­den finns skrif­ter som i hög grad vid­gat kun­ska­pen om den och därmed också om kris­ten­do­mens hi­sto­ris­ka bak­grund.

De tal­ri­ka lämning­ar­na av bi­bel­hand­skrif­ter som qum­ran­sam­fun­det använde har fått stor be­ty­del­se för det ve­ten­skap­li­ga ar­be­tet med GT:s text och för nu­ti­da bi­belöversätt­ning­ar. Des­sa hebre­is­ka (och ara­me­is­ka) hand­skrif­ter är ca tu­sen år äld­re än de älds­ta GT-hand­skrif­ter som ti­di­ga­re var tillgäng­li­ga. Häri­ge­nom har värde­ful­la läsar­ter på ori­gi­nal­språket bli­vit kända. Det har också bli­vit möjligt att med större säker­het bedöma läsar­ter i de gam­la översätt­ning­ar­na, i och med att bi­bel­tex­ter­na från Qum­ran har gett en kla­ra­re bild av tex­tens histo­ria.

De fles­ta av GT:s böcker är re­pre­sen­te­ra­de bland skrift­fyn­den, som of­tast är myc­ket frag­men­ta­ris­ka. Av Je­sa­jas bok finns dock en i det närmas­te fullständig hand­skrift och en som in­nehåller väsent­li­ga de­lar av kap. 38-66. Av Tillägg till GT har man fun­nit frag­ment av To­bit (på ara­me­is­ka) och Je­sus Syraks vis­het.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33