• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Rädda, räddare, räddning, frälsa, frälsare, frälsning

I äld­re svens­ka ha­de or­den ”rädda” och ”frälsa” sam­ma in­nebörd. I vår tid har ”frälsa” ut­veck­lats till ett re­li­giöst spe­ci­alord. Även re­li­giösa tex­ter vin­ner dock i åskådlig­het om man använder or­det ”rädda”, vars egent­li­ga be­ty­del­se all­tid finns i bak­grun­den. Före­lig­gan­de översätt­ning har ge­nomgåen­de den­na ord­stam i GT och Tillägg till GT, där närhe­ten till kon­kre­ta och var­dag­li­ga förhållan­den är ofrånkom­lig. Det pas­sar t.ex. väl till tex­ter­nas in­nehåll när Gud kal­las rädda­re sna­ra­re än frälsa­re, ef­tersom sam­man­hang­et of­tast gäller påtag­lig nöd och fa­ra (1 Krön 16:35; Ps 70:6; Jer 14:8; 1 Mack 4:30; Vish 19:9).

Rädd­ning el­ler fräls­ning är ett hu­vud­mo­tiv i NT:s bud­skap. De tro­en­de blir rädda­de tack va­re Kristus, först ge­nom omvändel­sen och se­dan slut­gil­tigt på den sista da­gen. De räddas från djävu­lens makt, från syn­den och dess följ­der: sjuk­dom och död, do­men, la­gens hot om straff, Guds vre­de. De ord som grund­tex­ten använder (sóze­in, sotér, so­tería) kan även i des­sa fall myc­ket väl åter­ges med or­det ”rädda” och dess av­led­ning­ar, som tyd­ligt klargör att det in­te ba­ra rör sig om ett in­re, psy­ko­lo­giskt ske­en­de. När sam­man­hang­et ute­slu­ter den­na miss­upp­fatt­ning används ibland de äld­re or­den ”frälsa”, ”frälsa­re” och ”fräls­ning”, som på ett an­nat sätt an­ty­der det re­li­giösa mo­ti­vets to­ta­la om­fatt­ning; så t.ex. när nam­net Je­sus utläggs i Matt 1:21. In­te ba­ra Kristus ut­an också Gud sägs i NT va­ra människor­nas frälsa­re (t.ex. 1 Tim 1:1), vil­ket även kan ut­tryc­kas med or­den att fräls­ning­en finns hos ho­nom (Upp 7:10). Grund­tex­tens ut­tryckssätt an­kny­ter på des­sa ställen till den sam­ti­da se­den att hyl­la kung­ar och kej­sa­re som un­dersåtar­nas välgöra­re och rädda­re.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33