• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Råd

Or­det kan (lik­som bakom­lig­gan­de ter­mer i grund­tex­ten) användas ut­an pre­ci­se­ring om en sty­ran­de försam­ling av älds­te, ”sta­dens råd” (Mik 6:9; Syr 38:32). I re­gel är det fråga om en hu­vud­stad, of­tast om Je­ru­sa­lem. Den ro­mers­ka se­na­ten kal­las rådsförsam­ling i 1 Mack 8:15, 19; 12:3. Rådet i Je­ru­sa­lem, även kal­lat ”fol­kets älds­te”, ”fol­kets råd” och ”de älds­tes råd”, nämns på fle­ra ställen i Tillägg till GT (Ju­dit 4:8; 11:14; 15:8; 1 Mack 12:6; 2 Mack 1:10; 4:44; 11:27). I evan­ge­li­er­na och Apost­lagärning­ar­na före­kom­mer rådet of­ta. Den gre­kis­ka grund­tex­ten har då or­det synédri­on, varav det hebra­i­se­ra­de nam­net san­hedrín, som används i ju­disk tra­di­tion. Som med­lem­mar, ”råds­her­rar”, nämns i oli­ka sam­man­hang tre grup­per: det högre präster­ska­pet (”överste­präster­na”), de älds­te, dvs. de förnäms­ta fa­mil­jer­nas hu­vudmän, och de skriftlärda, som ut­gjor­de den re­li­giöst-ju­ri­dis­ka sak­kun­ska­pen.

Vad NT säger om rådet kan kom­plet­te­ras med upp­gif­ter från Jo­se­fus och den rab­bins­ka tra­di­tio­nen, som bl.a. ta­lar om en högs­ta dom­stol med 71 med­lem­mar. Den sam­man­lag­da bil­den blir dock in­veck­lad och motsägel­se­full, men det är san­no­likt att en högs­ta rådsförsam­ling i Je­ru­sa­lem un­der ro­mersk tid fun­ge­ra­de både som dom­stol och som be­slu­tan­de or­gan i frågor där ju­dar­na ha­de själv­sty­rel­se. Tro­li­gen har också det­ta sty­rel­seskick an­knu­tit till äld­re tra­di­tio­ner, möjli­gen till det ju­dis­ka samhällets återupp­bygg­nad ef­ter den ba­by­lo­nis­ka fång­en­ska­pen.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33