• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Rama, ramatajim, ramot

Ra­ma be­ty­der ”höjd” och var ett van­ligt ort­namn. Ett Ra­ma låg på Ben­ja­mins område (Jos 18:25; Dom 4:5). Ef­ter Je­ru­sa­lems fall var det­ta Ra­ma upp­sam­lings­plats för fång­ar som ba­by­lo­ni­er­na skul­le de­por­te­ra (Jer 40:1), en si­tu­a­tion som åter­speglas i Jer 31:15; jfr ci­ta­tet i Matt 2:18. Sta­den an­ses van­li­gen ha le­gat 9 km norr om Je­ru­sa­lem.

En stad där Samu­el bod­de, ver­ka­de och slut­li­gen be­grav­des kal­las också Ra­ma (t.ex. 1 Sam 7:17; 16:13; 25:1). Hans fars hemstad het­te en­ligt 1 Sam 1:1 Ra­ma­ta­jim (”Två höjder”) och låg i Efraims bergs­bygd. Det är möjligt att sam­ma plats åsyf­tas i båda fal­len och dess­utom att den var iden­tisk med Ra­ma i Ben­ja­min, men om des­sa frågor råder ing­en enig­het. En­ligt som­li­ga fors­ka­re mot­sva­rar Samu­els Ra­ma det nu­va­ran­de Ra­mal­lah. Nam­net Ra­ma­ta­jim och dess gre­ci­se­ra­de form Ari­ma­taia (Matt 27:57 med par.) har of­ta kom­bi­ne­rats med en plats ca 14 km nord­ost om Lod.

An­nars okända städer med nam­net Ra­ma re­sp. sam­mansätt­ning­en Ra­mat Ham­mis­pa nämns i Jos 13:26; 19:29, 36.

Ett par oli­ka namn­for­mer som kan åter­ges med Ra­mot är be­släkta­de med Ra­ma; for­mer­na förväxlas ibland i grund­tex­ten. Ra­mot i Gi­le­ad nämns många gång­er i GT:s hi­sto­ris­ka skild­ring­ar (t.ex. 1 Kung 22:3 ff.; 2 Kung 9:1) men kan in­te lo­ka­li­se­ras med säker­het. Ett för oss okänt Ra­mot låg i Ne­gev (Jos 19:8; 1 Sam 30:27).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33