• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Rest

Or­det används i bi­beln, bl.a. som översätt­ning av hebre­is­kans sheár, om människor som över­levt sto­ra ka­ta­stro­fer och därmed säkrat sitt släktes fort­lev­nad. I bak­grun­den finns tan­ken att de har sko­nats tack va­re Guds nåd och att Gud har haft särskil­da av­sik­ter med sitt hand­lingssätt. Fle­ra and­ra ut­tryck i översätt­ning­en kan ha sam­ma un­der­to­ner, t.ex. ”de som är kvar”, ”en spill­ra” och ”en sko­nad ska­ra”.

Mo­ti­vet före­kom­mer bl.a. i berättel­ser­na om Noa (1 Mos 7:23), Jo­sef (45:7) och Elia (1 Kung 19:18). I pro­fe­tis­ka doms­ord får det ibland and­ra ny­an­ser: pro­fe­ten be­to­nar de över­le­van­des fåta­lig­het och eländi­ga vill­kor (Jes 17:3; Jer 8:3) el­ler an­ty­der rentav att slut­li­gen ing­en skall sko­nas (Am 3:12). Men på and­ra ställen knyts star­ka förhopp­ning­ar till den sko­na­de ska­ra som återstår när olyc­kor­na nått sin höjd­punkt (Jes 10:20; 11:11; Jer 31:7; Mik 4:7). Den­na rest skall omvända sig till Gud, va­ra ödmjuk och rättfärdig; den kal­las t.o.m. he­lig (Jes 4:3). Tan­ken ut­trycks i det namn, ”En rest vänder om”, som pro­fe­ten Je­sa­ja gav åt en av si­na söner (Jes 7:3). Till sam­ma föreställ­ningsvärld hör bil­den av ett ner­hug­get träd som le­ver vi­da­re ge­nom ett nytt rot­skott (Jes 11:1; jfr Syr 47:22).

Des­sa tan­kegång­ar var liv­ak­ti­ga ef­ter den ba­by­lo­nis­ka fång­en­ska­pen. När de bortförda som återvänt, el­ler lan­dets över­le­van­de be­folk­ning, be­teck­nas med ut­tryck av ty­pen ”de som är kvar” (Esr 9:15; Hagg 1:12; Sak 8:6; jfr Bar 2:13) an­spe­las på pro­fe­tor­den om den he­li­ga res­ten. Även mes­si­ans­ka förhopp­ning­ar knöts till dem. En kom­man­de härs­ka­re skul­le ta hand om de kvarlämna­de from­ma och sam­ti­digt själv va­ra det nya rot­skot­tet. Så be­teck­nas också Je­sus i Upp 5:5; 22:16. Pa­u­lus tillämpar tan­kar­na om ”res­ten” på dem som ta­git emot det krist­na bud­ska­pet (Rom 11:5).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33