• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Rike, guds rike

En­ligt de tre förs­ta evan­ge­li­er­na hand­la­de Je­su förkun­nel­se i hu­vud­sak om Guds ri­ke (ibland sägs ba­ra ”ri­ket”, t.ex. Matt 4:23, i Mat­teu­se­vange­li­et of­ta ”him­mel­ri­ket”). Ut­tryc­ket an­ty­der att Gud, he­la värl­dens rättmäti­ge härs­ka­re (Ps 24:1; 47:3), en dag skall åter­ta sitt her­ravälde, som rub­bats av onds­kans makt (jfr Sak 14:9). Guds ri­ke är det till­stånd som då upprättas (Matt 6:10). Det sker vid Mes­si­as fram­trädan­de, som kun­de tänkas på ett kon­kret jor­diskt sätt (jfr Mark 11:10; Apg 1:6) men som i NT framför allt förbinds med or­den om Människo­so­nen i Dan 7:13 f. Till det­ta ställe an­knyts tan­ken att ri­ket re­dan finns i him­len och att Människo­so­nen skall kom­ma med det (Matt 16:28; Luk 23:42). I ur­kyr­kan ta­las det om Kristi ri­ke (Ef 5:5); jfr 1 Kor 15:24, där det sägs att Kristus skall överlämna ri­ket åt Gud. Ut­tryc­ket ”Guds ri­ke” kan också användas om de an­sat­ser till gu­dom­ligt her­ravälde som ge­nom Je­sus finns re­dan på jor­den (Matt 12:28), som ut­breds ge­nom hans kyr­ka (Kol 1:13) och som råder in­om de tro­en­de (Luk 17:21).

Lik­som Gud en­ligt NT har sitt ri­ke har också djävu­len sitt. Även i det­ta fall är or­det fler­ty­digt. Det kan syf­ta dels på djävu­lens her­ravälde och makt, dels på det område el­ler de människor som han härs­kar över (jfr Matt 12:26; Upp 16:10).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33