• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Säck

Ut­tryc­ket ”säck och as­ka” syf­tar på upp­trädan­det vid sorg och botgöring, då man bl.a. bru­ka­de sve­pa in sig i säckväv och strö as­ka över sig. Säck­ty­get var grovt och mörkt, of­ta vävt av getragg. Att bära det närmast krop­pen var ett slags askes, jämförlig med bru­ket av ta­gel­skjor­tor un­der västerländsk me­del­tid (1 Kung 21:27; 2 Kung 6:30; Ju­dit 8:5; 9:1). Ty­gets svar­ta färg kan i po­e­tis­ka tex­ter sym­bo­li­se­ra kos­misk förmörkel­se (Jes 50:3; Upp 6:12).

Föru­tom van­li­ga tex­tilsäckar för säd, mjöl, frukt osv. nämner bi­beln också vat­tensäckar (1 Mos 21:14 ff.) och vinsäckar (Neh 5:18; Ps 119:83). De var till­ver­ka­de av djur­hu­dar. I grund­tex­ten lik­som i översätt­ning­en be­teck­nas de med fle­ra oli­ka ord. Det svens­ka spe­ci­alut­tryc­ket är lägel.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33