• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Saba, sabeer, seba

Bi­belns Sa­ba låg längst i söder på den ara­bis­ka halvön och mot­sva­rar un­gefär nu­ti­dens Je­men. Ri­ket ha­de en högt ut­veck­lad kul­tur. Dess invåna­re sa­be­er­na upprätthöll vid­sträck­ta han­delsförbin­del­ser, bl.a. med In­di­en. I bib­lis­ka tex­ter förknip­pas de med ka­mel­ka­ra­va­ner och med dyr­ba­ra va­ror som guld, ädel­ste­nar, kryd­dor och rökel­se, men också med slav­han­del (Jo­el 3:8) och (om de åsyf­tas i Job 1:15) med re­na plund­ringståg. Re­gen­ter­na var ett slags prästkung­ar. Åtskil­li­ga av dem nämns i be­va­ra­de in­skrif­ter, men ing­en drott­ning är känd från såda­na källor. Sak­ligt sett är det fullt rim­ligt att Is­ra­els makt­ut­veck­ling un­der Sa­lo­mo lett till eko­no­mis­ka förbin­del­ser med Sa­ba.

Ett an­nars okänt land, Se­ba, nämns i Ps 72:10 till­sam­mans med Sa­ba, men an­nars till­sam­mans med Kush (1 Mos 10:7; Jes 43:3; 45:14). Det bör alltså sökas i Af­ri­ka, kanske i det nu­va­ran­de Eti­o­pi­en. Sa­ba och Se­ba blan­das del­vis sam­man i an­ti­kens bi­belöversätt­ning­ar och tra­di­tio­ner. Möjli­gen går nam­nen till­ba­ka på sam­ma ara­bis­ka ur­form, och det af­ri­kans­ka Se­ba kan ha va­rit en av sa­be­er­na grun­dad ko­lo­ni.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33