• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sabbatsår, friår

På två ställen i GT (2 Mos 23:10 f.; 3 Mos 25:1-7) finns bestämmel­sen att jor­den skul­le lig­ga i träda vart sjun­de år, som en mot­sva­rig­het till människor­nas vi­la var sjun­de dag. Vart fem­tion­de år, av­slut­ning­en av sju sjuårs­pe­ri­o­der, skul­le dess­utom va­ra både vi­loår för jor­den och ett eko­no­miskt friår (3 Mos 25:8-22). I vad mån des­sa la­gar följ­des är ovisst; de bör kanske ses som ide­al­bil­der. Ett par GT-ställen (3 Mos 26:34 f., 43; 2 Krön 36:21) tycks ge vid han­den att det kun­de bris­ta i ge­nomföran­det. Lan­dets ödeläggel­se på 500-ta­let f.Kr. tol­ka­des som en ve­dergäll­ning för försum­mel­ser­na.

Upp­gif­ter om att man iakt­tog sab­batsåret finns dock från 100-ta­let f.Kr. (1 Mack 6:49, 53) och de närmast följan­de århund­ra­de­na.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33