• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Salig

Ord som har att göra med lyc­ka, glädje och välbe­fin­nan­de används i bi­beln of­ta när någon lov­pri­sas el­ler tillöns­kas fort­satt välgång (t.ex. 1 Mos 30:13). Ett for­melar­tat hebre­iskt ut­tryck (ashré) används en­bart i den­na funk­tion och kan ur den syn­punk­ten jämföras med ord som ”hell” el­ler ”le­ve”. Ut­ro­pet kan rik­tas di­rekt till den som lycköns­kas (5 Mos 33:29) men före­kom­mer också när någon omnämns i tred­je per­son. I översätt­ning­en används då of­ta for­mu­le­ring­ar av ty­pen ”lyck­lig den som”, ut­an något verb (Ps 1:1). Därmed un­der­stryks att or­den in­te är ett van­ligt kon­sta­te­ran­de (jfr ”den är lyck­lig som”) ut­an ett slags hyll­ning, påmin­nan­de om en välsig­nel­se.

Den nu be­skriv­na for­men är van­lig i Psal­ta­ren och i GT:s vis­hets­skrif­ter (Ords 8:32; Pred 10:17). Den har också över­ta­gits i Tillägg till GT (Syr 25:7-9) och i NT. Därvid in­träder ef­ter hand en förskjut­ning av in­nehållet. I den hebre­is­ka bi­beln är välgång ett kon­kret be­grepp med ton­vikt på det jor­dis­ka li­vets vill­kor (Fred). I Tillägg till GT och i NT har tan­ken på ett liv ef­ter döden vun­nit in­steg, och be­grep­pet lyc­ka förknip­pas allt­mer med him­melsk sa­lig­het. Den­na föränd­ring av­speglas i översätt­ning­en. I re­gel åter­ges hithöran­de hebre­is­ka ut­tryck med ”lyck­lig” och därmed be­släkta­de ord, det gre­kis­ka or­det makári­os däre­mot med ”sa­lig” (Vish 3:13 f.; Syr 48:11; Matt 5:3-11 med par.; Luk 12:37 f.; Jak 1:12).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33