• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Samaritanska texten

Den ver­sion av Mo­seböcker­nas hebre­is­ka text som användes av sa­ma­ri­er­na lik­som av vår tids sa­ma­ri­ta­ner. Den före­lig­ger i gans­ka se­na hand­skrif­ter (de älds­ta är från ca 1000 e.Kr.) men in­nehåller en del läsar­ter som san­no­likt är mer ur­sprung­li­ga än stan­dard­tex­tens (MT).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33