• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Satrap, satrapi

En­ligt den gre­kis­ke histo­ri­e­skri­va­ren He­ro­do­tos in­de­la­de Da­rei­os I (522-486 f.Kr.) Per­si­en i 20 pro­vin­ser, kal­la­de satra­pi­er och styr­da av satra­per. Un­der det per­sis­ka im­pe­ri­ets ut­vidg­ning till­kom en del nya satra­pi­er, men då he­la an­ta­let i Es­ters och Da­ni­els böcker anges till 127 el­ler 120 (Est 1:1; Dan 6:1) måste mind­re en­he­ter va­ra medräkna­de. I Sep­tu­a­gin­ta kal­las även and­ra sty­resmän än per­ser­nas satra­per, särskilt fi­lis­te­er­nas hövding­ar (jfr Ju­dit 5:2).

Med ”de övre satra­pi­er­na” me­nas i 2 Mack 9:25 det se­leu­ki­dis­ka ri­kets östra del, vars kärna var den irans­ka högplatån. Sam­ma in­nebörd har ”de övre pro­vin­ser­na” i 1 Mack 3:37; 6:1; 2 Mack 9:23.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33