• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sebaot

Det­ta hebre­is­ka ord be­ty­der ”(krigs)härar” och upp­träder of­ta som en ka­rak­te­ri­se­ring av Gud, all­tid i förbin­del­se med and­ra guds­namn. I översätt­ning­en åter­ges det, be­ro­en­de på grund­tex­tens kon­struk­tion, an­ting­en som namn (”Her­ren Se­ba­ot”, ”Gud Se­ba­ot”) el­ler som en ka­rak­te­ri­se­ran­de be­teck­ning (”Her­ren, härs­ka­ror­nas Gud”). Ut­tryc­kets in­nebörd kan va­ra både att Her­ren le­der sitt folk Is­ra­els se­ger­ri­ka härar och att han som him­melsk kung re­ge­rar över äng­la­mak­ter och na­tur­kraf­ter (Här). Några tex­ter förknip­par ut­tryc­ket med bil­den av härs­ka­ren ”som tro­nar på ke­ru­ber­na”.

I Sep­tu­a­gin­ta åter­ges ”Se­ba­ot” ibland med ett gre­kiskt ord för ”härar”, men of­ta­re med ett ord som be­ty­der ”allhärs­ka­re” (pan­to­krátor), kanske därför att man skyg­ga­de för bil­den av Gud som kri­ga­re; även nu­ti­da fors­ka­re har dock tol­kat ”Se­ba­ot” som en ab­strakt be­teck­ning för överväldi­gan­de makt. NT använder or­det pan­to­krátor ”allhärs­ka­ren” i Sep­tu­a­gin­tas ef­terföljd, men på två ställen (Rom 9:29; Jak 5:4) står ”Se­ba­ot” oöver­satt i grund­tex­ten.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33