• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Seir

Nam­net används omväxlan­de med Edom om Is­ra­els grann­land i syd­ost. Från början har det san­no­likt be­teck­nat lan­dets västra rand­zon, dvs. bran­ter­na ner mot Ara­vasänkan, där ve­ge­ta­tio­nen var täta­re än på högslätten. Nam­net har tol­kats som ”det skog­be­vux­na lan­det”. När edo­me­er­nas an­fa­der Esau sägs ha va­rit lu­den ”som en skinnfäll” (1 Mos 25:25) an­spe­las på det­ta. Som per­son­namn knyts Seir dess­utom till ho­re­er­na, vil­ka be­trak­ta­des som Edoms ti­di­ga­re invåna­re (1 Mos 36:20; jfr 1 Krön 1:38).

En van­lig ut­vid­gad form av nam­net är ”Seirs berg(sbygd)” (sam­ma ut­tryck används i Jos 15:10 om ett berg norr om Je­ru­sa­lem).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33