• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Seleukider, seleukidisk

Bland de ge­ne­ra­ler som de­la­de Alex­an­der den sto­res ri­ke fanns Se­leu­kos I, som erövra­de Ba­by­lon 312 f.Kr. Han gjor­de sig till her­re över ett område mot­sva­ran­de nu­ti­dens Iran, Irak och Sy­ri­en samt de­lar av Tur­ki­et. Det välde han grun­da­de kal­las ef­ter ho­nom det se­leu­ki­dis­ka, dess re­gen­ter se­leu­ki­der­na. Ibland har det kal­lats Sy­ri­en, med an­ti­kens fria använd­ning av det­ta namn. Se­leu­ki­der­na var länge Främre ori­en­tens vik­ti­gas­te stor­makt vid si­dan av pto­le­me­er­na och kämpa­de med dem om Pa­les­ti­na, som de 198 f.Kr. införli­va­de med sitt välde. På föränd­ring­en följ­de den djupgåen­de kris för det ju­dis­ka fol­ket som skild­ras i Mac­ka­be­erböcker­na och som av­speglas i Da­ni­els bok. Att ju­dar­na därvid kun­de göra sig självständi­ga be­rod­de bl.a. på att den se­leu­ki­dis­ka dy­nastin försva­ga­des av in­re tron­stri­der och av ro­mar­nas växan­de in­fly­tan­de. Den försvann slut­gil­tigt då Sy­ri­en på 60-ta­let f.Kr. blev en ro­mersk pro­vins. Följan­de per­so­ner re­ge­ra­de un­der den pe­ri­od som be­ly­ses i Tillägg till GT:

An­ti­ochos III den sto­re (223-187 f.Kr.); Se­leu­kos IV Fi­lo­pa­tor, den föregåen­des son (187-175; 2 Mack 3:3; 4:7); An­ti­ochos IV Epi­fa­nes, den föregåen­des bror (175-164; 1 Mack 1:10-6:16; 2 Mack 4:7-9:29); An­ti­ochos V Eu­pa­tor, den föregåen­des son (164-162; 1 Mack 6:17-7:4; 2 Mack 10:10-14:2); De­metri­os I So­ter, son till Se­leu­kos IV (162-150; 1 Mack 7:1-10:50; 2 Mack 14); Alex­an­der Ba­las/Epi­fa­nes, upp­gav sig va­ra son till An­ti­ochos V (150-145; 1 Mack 10:1-11:17); An­ti­ochos VI Epi­fa­nes, den föregåen­des son (145-142; 1 Mack 11:39-13:31); De­metri­os II Ni­ka­tor, son till De­metri­os I, kon­kur­re­ra­de om mak­ten med den föregåen­de (145-139 och 129-125; 1 Mack 10:67-14:3); Try­fon, obe­släktad med de övri­ga (142-138; 1 Mack 11:39-15:39); An­ti­ochos VII Si­de­tes, bror till De­metri­os II (139-129; 1 Mack 15-16).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33