• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Selot

Se­lo­ter­na var ett par­ti som bygg­de på de ju­dis­ka fri­hetskämpar­nas tra­di­tio­ner. De anknöt närmast till upp­ro­ret år 6 e.Kr., då den ro­mers­ka skatt­skriv­ning­en bekämpa­des av Ju­das från Ga­li­leen (jfr no­ter till Luk 2:1; Apg 5:37). Se­lo­ter­na be­trak­ta­de den ro­mers­ka oc­ku­pa­tio­nen som ett in­trång i den makt över det he­li­ga fol­ket som en­dast till­kom Gud. De­ras mål var att med va­pen­makt be­fria Is­ra­el från utländsk överhöghet och upprätta en självständig, re­li­giöst grun­dad stat. Se­dan de­ras störs­ta in­sats, upp­ro­ret 66-70 e.Kr., lett till fullständigt ne­der­lag och ett an­nat upp­ror 132-135 också miss­lyc­kats, försvann se­lo­ter­na ur histo­ri­en.

Det gre­kis­ka or­det ”se­lot” be­ty­der ”en som vi­sar (re­li­giös) iver”, i ne­ga­tiv me­ning ”fa­na­ti­ker”. Som par­ti­be­teck­ning används det i Luk 6:15; Apg 1:13 om en av Je­su lärjung­ar. Till­nam­net ”Ka­na­nai­os” i Matt 10:4; Mark 3:18 är san­no­likt bil­dat av ett ara­me­iskt ord med sam­ma in­nebörd. Be­teck­ning­en ”si­ca­ri­er” el­ler ”knivmän” (Apg 21:38) av­ser en ra­di­kal grupp bland se­lo­ter­na, som prak­ti­se­ra­de lönn­mord på po­li­tis­ka motstånda­re. Kanske använde ro­mar­na or­det om par­ti­ets anhäng­a­re över hu­vud. En­ligt en tolk­ning, som dock är språkligt osan­no­lik, skul­le till­nam­net ”Is­ka­ri­ot” kun­na va­ra en förvräng­ning av det­ta ord (jfr not till Matt 10:4).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33