• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Shekem, shekemiter

She­kem låg knappt 5 mil norr om Je­ru­sa­lem i närhe­ten av det nu­va­ran­de Nablus. Nam­net be­ty­der ”skuld­ra”, i överförd me­ning ”bergs­rygg”, och syf­tar förmod­li­gen på läget mel­lan de två ber­gen Eval och Ge­ri­sim (jfr 1 Mos 48:22 med not). Ut­grävning­ar har vi­sat att plat­sen ha­de en lång föris­ra­e­li­tisk histo­ria och gam­la kultt­ra­di­tio­ner. Is­ra­e­li­ter­na anknöt till den­na lo­ka­la kult (1 Mos 12:6; Dom 9:4, 46; jfr 8:33), och She­kem blev en re­li­giöst vik­tig ort för dem. Dess be­ty­del­se om­vitt­nas bl.a. i Jos 24 (förbunds­slu­tet un­der Jo­sua och Jo­sefs be­grav­ning) och i 5 Mos 11:29; 27:1-13; jfr Jos 8:30-35. Hi­sto­riskt svåråtkom­li­ga kon­flik­ter med den ur­sprung­li­ga be­folk­ning­en av­speglas i 1 Mos 34, där She­kem bli­vit per­son­namn, och Dom 9. En­ligt 1 Kung 12 förhand­la­de man i She­kem om tronfölj­den ef­ter Sa­lo­mos död, och ef­ter riks­del­ning­en befästes sta­den av Nord­ri­kets kung (v. 25). Den lo­ka­la kultt­ra­di­tio­nen lev­de kvar un­der kun­ga­ti­den men drog på sig kri­tik (Hos 6:9). Plat­sen förlo­ra­de be­ty­del­se när Sa­ma­ria blev hu­vud­stad och ham­na­de ef­ter dess fall un­der främman­de mak­ters kon­troll. I Syr 50:26 kopp­las She­kem till sa­ma­ri­er­na och ju­dar­nas kon­flik­ter med dem. Den kluv­na in­ställ­ning­en till dess histo­ria åter­kling­ar i Joh 4; jfr not till v. 5.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33