• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Shilo

Stad i Efraims bergs­bygd ca 30 km norr om Je­ru­sa­lem. En­ligt Jos 18:1 res­tes up­pen­ba­rel­setältet där ef­ter is­ra­e­li­ter­nas in­vand­ring; en­ligt 1 Sam 1 fanns där en tem­pel­bygg­nad, ”Her­rens hus” (v. 24; jfr Dom 18:31). Is­ra­e­li­ter­nas ri­ter, t.ex. den årli­ga högtid som nämns i Dom 21:19, har tro­li­gen an­knu­tit till äld­re lo­ka­la tra­di­tio­ner. Ut­grävning­ar på plat­sen har vi­sat spår av våld­sam förstörel­se ca 1050 f.Kr. Man har an­ta­git att fi­lis­te­er­na brände temp­let ef­ter sin se­ger över is­ra­e­li­ter­na, då ar­ken föll i de­ras händer (1 Sam 4). I var­je fall ham­na­de Shi­lo i skug­gan dels av Je­ru­sa­lem un­der Da­vid, dels av Nord­ri­kets hel­ge­dom i Be­tel. Fle­ra tex­ter skild­rar plat­sens nedgång och fall som en Guds dom (Ps 78:60; Jer 7:12-15; 26:4-6). Den lo­ka­la re­li­giösa tra­di­tio­nen kan trots det­ta ha levt kvar i oli­ka for­mer. Pro­fe­ten Ac­hia (1 Kung 11:29-39) kom från Shi­lo. Pil­gri­mer däri­från sökte sig en­ligt Jer 41:5 på 500-ta­let till Je­ru­sa­lem.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33