• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sin, sinöknen

Översätt­ning­en Sinöknen åter­ger två namn, som i grund­tex­ten hålls isär ge­nom stav­ning­en; hebre­is­kan har nämli­gen fle­ra oli­ka s-ljud med skil­da bokstäver.

Den ena Sinöknen nämns som en an­halt un­der förs­ta de­len av is­ra­e­li­ter­nas öken­vand­ring, före an­koms­ten till Si­nai (2 Mos 16:1; 17:1; 4 Mos 33:11 f.). S-lju­det är här det­sam­ma som i nam­net Si­nai, och det kan fin­nas ett sak­ligt sam­band mel­lan de båda nam­nen. Området sägs lig­ga i ber­gets närhet (2 Mos 16:1); frågan om dess läge är alltså kopp­lad till den ovis­sa lo­ka­li­se­ring­en av Si­nai­ber­get.

På sam­ma sätt sta­vas nam­net Sin i Hes 30:15 f., där det tro­li­gen in­te har med Sinöknen att göra ut­an av­ser en stad i Egyp­ten.

Den and­ra Sinöknen knyts till de trak­ter där is­ra­e­li­ter­na ef­ter upp­brot­tet från Si­nai så småning­om närma­de sig det ut­lo­va­de lan­det (4 Mos 20; 33:36). I sam­band med den­na öken nämner ett par tex­ter (4 Mos 34:4; Jos 15:3) or­ten Sin, som förläggs väster om Ara­vasänkan i rikt­ning mot Ka­desh Bar­nea. Ka­desh låg en­ligt fle­ra tex­ter i Sinöknen (4 Mos 27:14; 33:36; 5 Mos 32:51) men en­ligt 4 Mos 13:27 i den syd­li­ga­re Pa­ranöknen. Kanske upp­fat­ta­des plat­sen som gränsort mel­lan två öken­områden. Sinöknen var i så fall området mel­lan Ka­desh och Ne­gev.

Svårig­he­ten att lo­ka­li­se­ra de båda öknar­na, lik­som en gam­mal ten­dens att blan­da sam­man dem, förstärks av att upp­gif­ter­na om öken­vand­ring­en över hu­vud ta­get är geo­gra­fiskt svårtol­ka­de. Likar­ta­de berättel­se­mo­tiv knyts till oli­ka områden (jfr 2 Mos 17:1-7 med 4 Mos 20:1-13).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33