• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sinai, sinaiberget, sinaiöknen

Si­nai(ber­get) och Ho­reb är oli­ka namn på det berg där Her­ren up­pen­ba­ra­de sig för Mo­se (2 Mos 3) och där han se­dan gav ho­nom lag­tav­lor­na och slöt förbund med Is­ra­el (2 Mos 19-20; 5 Mos 5). Plat­sen nämns också i pro­fe­ten Eli­as histo­ria (1 Kung 19:8). Ibland kal­las den en­bart ”Guds berg” (2 Mos 4:27; 18:5). Med Si­naiöknen av­ser bi­bel­tex­ter­na en trakt i ber­gets ome­del­ba­ra närhet (2 Mos 19:2).

Vil­ken plats berättel­ser­na syf­tar på är ovisst. Den tra­di­tion som förlägger ”Mo­ses berg” till södra de­len av det som nu kal­las Si­nai­halvön kan in­te följas läng­re till­ba­ka än till 300-ta­let e.Kr. And­ra lo­ka­li­se­ring­ar, till halvöns nor­ra del el­ler till östra si­dan av Aka­ba­vi­ken, har av oli­ka fors­ka­re an­setts pas­sa bätt­re till den ena el­ler and­ra upp­gif­ten i tex­ter­na. Men ing­et sådant förslag har lett till enig­het, och det förblir ovisst vil­ken färdväg is­ra­e­li­ter­na tänks följa i bi­belns berättel­ser om öken­vand­ring­en.

I po­e­tiskt språk är Si­nai en sym­bol för Guds up­pen­ba­rel­se, och Gud kan därför kal­las ”Si­nais her­re” (Dom 5:5; Ps 68:9). Ett par tex­ter av det­ta slag (5 Mos 33:2; Hab 3:3) nämner sam­ti­digt Seir, Pa­ran och Te­man, namn som an­nars knyts till edo­me­er­nas område el­ler till Ne­gev. Kanske har he­la öken­re­gi­o­nen i söder be­trak­tats som hem­vist för Si­nais Gud, men då sna­ra­re i en sym­bo­lisk me­ning än i en strikt geo­gra­fisk; jfr ta­let om ett gu­da­berg ”längst up­pe i norr” (Jes 14:13 med not).

Pa­u­lus använder i Gal 4:24 Si­nai som sym­bol för den gam­mal­tes­ta­ment­li­ga la­gen, som en­ligt hans te­o­lo­gi full­bor­das först ge­nom Kristus.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33