• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Självisk, själviskhet

I NT:s uppräkning­ar av syn­der, las­ter och ka­raktärs­fel före­kom­mer ett gre­kiskt ord, ple­onexía, som här of­tast åter­getts med ”självisk­het”, lik­som mot­sva­ran­de ad­jek­tiv och verb med ”självisk” och ”ut­nytt­ja”. Ord­grup­pen kan be­teck­na oli­ka sätt att ut­nytt­ja and­ra för egen vin­ning el­ler lust. I vis­sa sam­man­hang av­ses närig­het el­ler begär ef­ter peng­ar (t.ex. Luk 12:15). På and­ra ställen nämns sam­ma ord i sam­band med sex­u­el­la förse­el­ser (t.ex. Ef 5:3, 5). I 2 Pet 2:14 hand­lar sam­man­hang­et dess­utom om hur människor miss­bru­kar försam­ling­ens ge­men­sam­ma målti­der till ut­svävning­ar på de and­ras be­kost­nad (jfr Jud v. 12). Kland­ret kan då gälla såväl omått­lig­het i mat, dryck och sex­u­a­li­tet som det självis­ka i att le­va gott ut­an att ge eg­na bi­drag (jfr Ef 4:28). Ef­tersom lössläpp­ta fes­ter of­ta före­kom i främman­de kul­ter kal­las det­ta miss­bruk av försam­lings­ge­men­ska­pen också av­gu­de­ri: den ”självis­ke” bär sig åt som en av­gu­da­dyr­ka­re (Ef 5:5; Kol 3:5; jfr 1 Kor 10:7).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33