• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sju

Ta­let sju före­kom­mer ett myc­ket stort an­tal gång­er i bi­beln. Många före­koms­ter kan fat­tas som van­li­ga an­tals­upp­gif­ter, av­run­da­de el­ler ej. Men den åter­kom­man­de använd­ning­en i vik­ti­ga re­li­giösa sam­man­hang pe­kar på att sju­ta­let, lik­som tal bil­da­de ge­nom mul­ti­pli­ce­ring av det, upp­fat­ta­des som kraft­lad­dat och tillmättes en sym­bo­lisk be­ty­del­se. Så var fal­let också hos Is­ra­els grann­folk. Tal­mystik.

Ta­lets be­ty­del­se kan förkla­ras och bestämmas på många sätt, men i stort sett står det för hel­het och fullständig­het. Att något görs sju gång­er be­ty­der att det sker grund­ligt och un­dan­tagslöst (1 Mos 4:15, 24; Jos 6:4; 2 Kung 5:10, 14; Ps 12:7; 119:164; Matt 18:21 f.). Sju söner be­ty­der att fa­mil­jelyc­kan nått sin full­kom­ning (1 Sam 2:5; jfr Jer 15:9, där olyc­kans höjd­punkt är att mis­ta dem). Ta­let före­kom­mer också i högtidska­len­dern (2 Mos 23:15; 3 Mos 23:36), i ren­hets­lag­stift­ning­en (2 Mos 29:35, 37; 3 Mos 14:7 f.), i of­fer­tex­ter (3 Mos 23:18; 4 Mos 23:1; Job 42:8) och i be­skriv­ning­ar av hel­ge­do­men (2 Mos 25:37). In­om apo­ka­lyp­ti­ken används det i dunk­la tids­an­gi­vel­ser (Dan 4:13). I NT är det särskilt van­ligt i Up­pen­ba­rel­se­bo­ken. In­sik­ten att det kan be­teck­na fullständig­het främjar förståel­sen av ställen som 1:4, 11: ”de sju an­dar­na” re­pre­sen­te­rar he­la vid­den av Guds makt och ”de sju försam­ling­ar­na” he­la hans kyr­ka. Ta­let kan även sättas i sam­band med onds­kans an­språk på to­tal makt (12:3).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33