• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Skapelse

Det gre­kis­ka or­det för ”ska­pel­se” (ktísis) används i NT dels om den hand­ling var­med Gud fram­bring­a­de värl­den, dels om den värld som han ska­pat. I det se­na­re fal­let lig­ger ton­vik­ten of­tast på de le­van­de va­rel­ser­na, och ”ska­pel­sen” blir lik­ty­digt med ”mänsk­lig­he­ten” el­ler ”al­la människor” (Mark 16:15; Rom 8:19-22). På lik­nan­de sätt förknip­pas de krist­na med en ”ny ska­pel­se”: de har ska­pats på nytt, och de­ras omvändel­se är ett förs­ta led i he­la till­va­rons återfödel­se (2 Kor 5:17; Gal 6:15).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33