• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Skriftlärd, laglärare, laglärd

NT:s upp­gif­ter om de skriftlärda hänför sig till ett första­di­um av den rab­bins­ka ju­den­do­men, i vars fullt ut­veck­la­de form de skriftlärda el­ler rab­bi­ner­na var per­so­ner som ef­ter lång ut­bild­ning i äld­re tra­di­tio­ner bli­vit auk­to­ri­se­ra­de att själva ut­ta­la sig i lag­tolk­nings­frågor. Sin ju­ri­disk-re­li­giösa verk­sam­het be­drev de ut­an ersätt­ning. Den skriftlärde måste skaf­fa sig sitt up­pehälle ge­nom något an­nat yr­ke (jfr Apg 18:3 med not) men åtnjöt sam­ti­digt högt an­se­en­de för sin lärdom. Man vet in­te hur no­ga den re­li­giösa yr­kes­rol­len ha­de fast­lagts i ny­tes­ta­ment­lig tid, men dess se­na­re for­mer bygg­de ut­an tvi­vel på en lång tids ut­veck­ling av skrift­stu­di­et. Es­ra är skriftlärdo­mens tra­di­tio­nel­la por­tal­ge­stalt (Esr 7:6, 10 f.). Skriftlärda nämns också i Tillägg till GT (1 Mack 7:12; 2 Mack 6:18; jfr 14:37 f.). Je­sus Syrak, som själv tor­de ha tillhört de­ras krets, be­skri­ver i sak de­ras verk­sam­het (38:24-39:11) och nämner även (51:23) ”lärdo­mens hus”, vil­ket i se­na­re tid var be­teck­ning­en för rab­bi­ner­nas stu­di­e­lo­ka­ler.

I evan­ge­li­er­na och Apost­lagärning­ar­na nämns de skriftlärda, även kal­la­de laglärda, of­ta till­sam­mans med fa­ri­se­er­na. De båda be­grep­pen bör dock hållas isär. Skriftlärd var den som ha­de en bestämd kom­pe­tens, me­dan en fa­risé tillhörde ett re­li­giöst par­ti och ar­be­ta­de för dess åsik­ter. I prak­ti­ken kan de båda grup­per­na till stor del ha sam­man­fal­lit, och san­no­likt fick fa­ri­se­er­nas upp­fatt­ning­ar ett ökat in­fly­tan­de på den ju­dis­ka skriftlärdo­men ef­ter temp­lets förstöring. Lik­som i fråga om fa­ri­se­er­na be­to­nar NT starkt de skriftlärdas motsätt­ning till Je­sus. Sam­ti­digt har de­ras tänkesätt del­vis förts vi­da­re in­om urkris­ten­do­men. I Mat­teu­se­vange­li­et an­tyds att även krist­na kun­de kal­las skriftlärda (13:52; 23:34).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33