• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Släkte

Ut­tryc­ket ”det­ta släkte” (t.ex. Matt 11:16) har i NT en spe­ci­ell in­nebörd som in­te all­tid framgår av sam­man­hang­et. I äld­re ju­disk skriftutlägg­ning användes lik­nan­de ut­tryck om människor i GT som er­bjöd var­nan­de ex­em­pel på otro och avfällig­het (jfr Ps 12:8). Man ta­la­de särskilt om ”flo­dens släkte”, dvs. de människor som med sin onds­ka fram­kal­la­de flo­den på No­as tid (jfr 1 Pet 3:19 f.), och om ”öknens släkte”, dvs. de is­ra­e­li­ter som avföll el­ler gjor­de upp­ror mot Mo­se un­der öken­vand­ring­en (jfr 1 Kor 10:5-10; Heb 3:16-19; Jud v. 11). När Je­su sam­ti­da kal­las ”det­ta släkte” an­tyds att de vi­sar en van­tro av sam­ma slag: de är ett ”släkte som in­te vill tro” (Mark 9:19 med par.; jfr Apg 2:40; Fil 2:15). Ut­tryc­ket be­to­nar alltså mer att de­ras in­re egen­ska­per är klan­dervärda än att de tillhör en i ti­den av­gränsad ge­ne­ra­tion.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33